Zadanie inwestycyjne: budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice

              zadanie A: w zakresie DW Nr 933

             zadanie B: w zakresie DK Nr 81 - Węzeł Drogowy DK 81 z DW Nr 933

Postęp robót drogowych – zadanie A


Wykonawca wykonywał następujące roboty drogowe w drugim kwartale 2016r.

 

Droga Wojewódzka:

Wzmocnienie podłoża (materace):
- wykonano materac na włączeniu od strony Pawłowic
- wykonanie materaca wzmacniającego podłoże w km -0+078 – km 0+117
- wykonanie materaca wzmacniającego podłoże w km 0+170 – km 0+230

Wykopy:
- Włączenie obwodnicy od strony Jastrzębia Zdroju –  wykonanie wykopu

Nasyp:
- Wykonanie ostatniej warstwy nasypu w Km 0 + 500 – km 0+ 660
- Wykonanie  nasypu w Km 1+780 – km 1+900
- Wykonano profilowanie warstwy GWN w Km 2+640 – km 2+800
- Wykonano warstwę GWN w Km 0+220 – km 0+668
- Zjazd ZD-18 – wykonano nasyp na włączeniu do DW933
- Wykonanie nasypu na włączeniu od strony Pawłowic
- Ul. Zjednoczenia PD – roboty drogowe na włączeniu do DW (uciąglenie materacy pod wiaduktami kolejowymi, wykonanie warstwy GWN

Podbudowa tłuczniowa:
- Wykonano podbudowę tłuczniową oraz skropiono emulsją asfaltową w Km 1+600 – km 2+000
- Wykonano podbudowę tłuczniową w Km 0+220 – km 0+668

Pobocza (skarpy):
- Zakończono umocnienie skarp rowu materacem gabionowym w Km 0+668 – km 1+000
- Zakończono profilowanie skarpy nasypu w Km 1+900-2+160 od str. L
- Umocniono dno rowu korytkami ściekowymi (lewa i prawa strona) w Km 2+520 – km 2+790 –
- Km 1+600 – km 2+000 – wykonano rowy wraz z wyprofilowaniem
- Rozpoczęcie umacniania skarp nasypu siatkami antyerozyjnymi

Roboty Bitumiczne:
- Wykonanie 1 warstwy podbudowy bitumicznej w Km 2+640 – km 2+780
- Wykonanie 1 warstwy podbudowy bitumicznej w Km 2 + 660 – 2 + 800
- Ułożenie I warstwy podbudowy bitumicznej w Km 2+780 – km 2+842 oraz na ul. Zjednoczenia PN
- Ułożenie II warstwy podbudowy bitumicznej w Km 2+780 – km 2+842 oraz na ul. Zjednoczenia PN
- PN – wykonanie II warstwy podbudowy bitumicznej


Humusowanie:
- Km 2+780 – w kierunku malejącym – przystąpiono do robót wykończeniowych – humusowanie

Frezowanie i rozbiórka (zakres JSW):
- Włączenie obwodnicy od strony Jastrzębia Zdroju – zakończono frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej
- Rozebranie istniejących barier


Przepusty drogowe:
- wykonano przepusty PRD6 i PRD 7 (zakres JSW)


Galanteria:
- Km 2+640-2+800 – kontynuacja robót brukarskich ( krawężnik betonowy, nawierzchnia chodnika i wyspy dzielącej z kostki bet. , korytko ściekowe)
- ul. Zjednoczenia PŁN –  zakończono roboty brukarskie (krawężnik betonowy, obrzeże),
- Miejsce do ważenia pojazdów – zakończono układanie kostki betonowej
- Obrukowywanie wlotów przepustów  – rozpoczęcie robót
- Zakończono roboty brukarskie w pasie rozdziału w Km 0 + 250 – 0 + 410
- Zakończono roboty brukarskie na wjazdach ZB-18, ZB-8, ZB-9

Drogi serwisowe:
- wykonanie włączenia drogi serwisowe L03 do ulicy skowronków

Ekrany Akustyczne:
EA02 - Montaż słupów stalowych nr 25, 28, 30 do 39 oraz 42 – 13szt.
EA02 - Wykonanie izolacji głowic – 100%,

EA03-1 - wykonanie pala fundamentowego nr 39 w technologii CFA - beton klasy C30/37 o klasie ekspozycji XC4, XF2, XA1.
EA03-1 - deskowanie oraz betonowanie głowic pala fundamentowego nr 7, 12 oraz 15 do 40, wykonanie izolacji głowic – 100%,

EA04-4 - wykonanie pali fundamentowych nr 1 do 7 w technologii CFA
EA04-4 - deskowanie oraz betonowanie głowic pala fundamentowego nr 1 do 7, wykonanie izolacji głowic – 100%,

EA04-3 - wykonanie pali fundamentowych nr 1 do 5 w technologii CFA
EA04-3 - deskowanie oraz betonowanie głowic pala fundamentowego nr 1 do 5, wykonanie izolacji głowic – 100%,

EA04-2 - wykonanie pala fundamentowego nr 1 do12 w technologii CFA
EA04-2 - deskowanie oraz betonowanie głowic pala fundamentowego nr 1 do 13, wykonanie izolacji głowic – 100%,

EA04-1 - wykonanie pala fundamentowego nr 2 do 6 w technologii CFA
EA04-1 - deskowanie oraz betonowanie głowic pala fundamentowego nr 2 do 6, wykonanie izolacji głowic – 100%,

Inne:
- Wykonanie odwodnienie konstrukcji drogi w km 2+840 poprzez drenaż francuski z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w rejonie wiaduktu kolejowego na ul. Zjednoczenia (roboty dodatkowe)
- Odmulenie rowu na wylocie przepustu P1
- przesunięcie rowu prawego w km 0+036 – km 0+130 – zakończenie robót


Rondo DK81 z DW938:
- Ułożono krawężnik na całości zadania, trwa odtwarzanie chodnika wzdłuż DK81, wykonano obrukowanie wlotów przepustów, wykonano odmulenie istniejących rowów, prace porządkowe – humusowanie
- Ulożenie kostki betonowej na chodniku i wyspie
- zakończenie robót wykończeniowych
- Rondo – ułożono I i II warstwę podbudowy bitumicznej
- Rondo – ułożono warstwę wiążącą
- Ułożenie warstwy ścieralnej SMA

 

Zdjecia

pawlowice_006.jpg